Search
Close this search box.

สายสนับสนุนวิชาการ

Academic Staff

สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวประชุม ไตรยุทธ

พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ชำนาญการพิเศษ)

นางชนิญญา ตั้งศุภกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงาน)

นายมงคล ดีอุดม

พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน)

นายวุฒิชัย พัฒน์ชนะ

พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกร (ปฏิบัติการ)

นายชาญชัย พรหมลิขิต

พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกร (ปฎิบัติการ)

นายประชารัฐ สัตถาผล

พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกร (ปฎิบัติการ)

น.ส.รำไพพรรณ บุญประเสริฐ

พนักงานพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.พจนีย์ หริ่มฉ่ำ

พนักงานพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์

นายอัครเดช ใจเงิน

พนักงานพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

น.ส.วรารักษ์ โคตรเพชร

พนักงานพิเศษ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ระพีพรรณ สากุลา

พนักงานพิเศษ
นักวิชาการศึกษา